Ochrona Kupujących

 

UWAGA

Nie współpracujemy z takimi firmami jak ebay Kleinanzeigen, shpock, Kleiderkreisel czy Mamikreisel. Z racji tego nie należy kupować niczego na tych stronach internetowych od osób prywatnych korzystając z metody płatności viacash (lub Barzahlen). Należy pamiętać, że Ochrona Kupujących nie ma zastosowania w takich przypadkach.

1. Informacje ogólne
Ochrona Kupujących viacash.com chroni kupującego w przypadku, gdy zakupiony przedmiot nie został wysłany lub przedmiot różni się istotnie od opisu.
Gdy kupujący złoży wniosek o rekompensatę w ramach Ochrony Kupujących viacash.com, viacash.com sprawdzi roszczenie i, jeśli jest to konieczne, poprosi kupującego i odbiorcę płatności o dodatkowe informacje w celu wyjaśnienia sprawy.
Podmiotem, względem której możesz dochodzić roszczenia w ramach niniejszej Polityki Ochrony Kupujących jest we wszystkich przypadkach:
viafintech GmbH, Wallstr. 14a, 10179 Berlin, Niemcy
security@viacash.com

(zwana dalej „viacash.com”).

2. Uprawnienia do dochodzenia roszczeń

2.1 Żeby móc skorzystać z Ochrony Kupujących viacash.com, należy spełnić następujące warunki (łącznie):

a) Kupujący musi udowodnić viacash.com, że kupił artykuł od partnera internetowego viacash.com.

b) Kupujący musi udowodnić viacash.com, że zapłacił za ten artykuł za pomocą usługi płatniczej „viacash”.

c) Produkt nie został wysłany lub różni się znacznie od opisu przedmiotu.

2.2 W przypadku, gdy sprzedawca dostarczy ważny dowód wysyłki potwierdzający wysyłkę lub odbiór przedmiotu, viacash.com odrzuci wniosek o rekompensatę w ramach Ochrony Kupujących viacash.com. Ochrona Kupujących viacash.com dotycząca przedmiotów, które nie zostały wysłane, nie ma zastosowania do przedmiotów zagubionych podczas wysyłki. Przed złożeniem wniosku o rekompensatę w ramach Ochrony Kupujących viacash.com, kupujący winien dać sprzedającemu odpowiedni czas (co najmniej 1 (jeden) tydzień) na wysyłkę i dostawę przedmiotu, oraz spróbować najpierw rozwiązać konflikt w inny sposób, kontaktując się bezpośrednio ze sprzedającym. Do wniosku o rekompensatę w ramach Ochrony Kupującego należy dołączyć dowody kontaktu.

2.3 viacash.com rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie dowodów dostarczonych przez sprzedawcę i stwierdzi, czy artykuł rzeczywiście odbiega znacznie od opisanego przedmiotu.

3. Termin składania wniosków

Kupujący musi złożyć wniosek o rekompensatę w ramach Ochrony Kupujących viacash.com w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy.

4. Wyjątki

Ochrona Kupujących viacash.com nie ma zastosowania do produktów, które

a) naruszają prawa, rozporządzenia, zasady lub przepisy.
b) zostały opłacone za pomocą transakcji z udziałem (a) środków odurzających, sterydów, niektórych substancji kontrolowanych lub innych produktów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów, (b) akcesoriów związanych z narkotykami, (c) papierosów, (d) artykułów zachęcających, nakłaniających, wspierających lub instruujących innych do angażowania się w nielegalną działalność, (e) skradzionego towaru, w tym cyfrowego lub wirtualnego, (f) promowania nienawiści, przemocy lub czerpania korzyści finansowych z przestępstwa, (g) artykułów uważanych za nieprzyzwoite, (h) artykułów naruszających prawa autorskie, znaki handlowe, prawa publiczne lub prawa do prywatności lub inne prawa własności wynikające z przepisów dowolnej jurysdykcji, (i) określonych materiałów lub usług o charakterze seksualnym, (j) amunicji, broni palnej, części broni palnej lub akcesoriów, lub (k) określonych rodzajów broni lub noży które podlegają wszelkim obowiązującym przepisom, (l) za pośrednictwem dokumentu płatności lub kodu kreskowego (wysłanego SMS-em), który nie został wysłany bezpośrednio przez viacash.com lub usługodawcę lub partnera, upoważnionego na podstawie umowy. Ochrona Kupujących ma zatem zastosowanie wyłącznie do produktów, które zostały opłacone za pomocą dokumentu płatności wysłanego na prośbę klienta na stronie „check out” sklepu internetowego połączonego z viacash.com wybierając metodę płatności „viacash”.
c) nie są produktami fizycznym, są towarem spersonalizowanym lub indywidualnie wykonanym.

5. Obowiązki kupującego

5.1. Kupujący musi odpowiedzieć na wszelkie żądania ze strony viacash.com dotyczące wniosku o rekompensatę w ramach Ochrony Kupujących viacash.com w ciągu 10 (dziesięciu) dni. viacash.com odrzuci wniosek, jeżeli nie otrzyma odpowiedzi w wyznaczonym terminie. viacash.com może przedłużyć okres, jeżeli wystąpią wyjątkowe okoliczności niezależne od kupującego.

5.2. Jeżeli kupujący złoży wniosek o rekompensatę w ramach Ochrony Kupujących viacash.com, ponieważ dostarczony przedmiot różni się znacznie od opisu przedmiotu sprzedającego, na żądanie viacash.com kupujący jest zobowiązany zwrócić przedmiot na własny koszt sprzedawcy lub innemu odbiorcy lub na adres, który otrzymał od viacash.com podczas procedury rozwiązywania konfliktu i dostarczyć dowód wysyłki. viacash.com nie zażąda zwrotu przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że zwrot wywołałby skutki prawne. viacash.com zastrzega sobie również prawo do zażądania od kupującego dodatkowej dokumentacji na poparcie roszczenia. Kupujący jest zobowiązany do poniesienia ewentualnych kosztów z tego tytułu.

6. Pozostałe warunki

6.1. W ramach Ochrony Kupujących viacash.com Kupujący może złożyć tylko jeden wniosek o rekompensatę dla każdej umowy sprzedaży. Przyczyną może być albo fakt, że sprzedawca nie wysłał przedmiotu, albo że przedmiot różni się znacznie od opisu. Natomiast kupujący ma prawo później zmienić przyczynę swojego wniosku za pośrednictwem działu obsługi klienta (na przykład, jeżeli kupujący początkowo nie otrzymał przedmiotu, następnie przedmiot został dostarczony, lecz znacznie odbiega od opisu).

6.2. Wniosek o rekompensatę w ramach Ochrony Kupujących viacash.com może dotyczyć wielu przedmiotów, na przykład, gdy kupujący kupił 3 (trzy) przedmioty, z których 2 (dwa) nie zostały wysyłane. Kupujący winien złożyć 1 (jeden) wniosek dla obu przedmiotów.

6.3. Decyzja w sprawie wniosku o rekompensatę w ramach programu Ochrony Kupujących viacash.com jest ostateczna. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej przeciwko viacash.com w sprawie decyzji jest wykluczone.

7. Wypłata rekompensaty

Jeżeli wniosek o rekompensatę w ramach Ochrony Kupujących viacash.com zostanie rozpatrzony pozytywnie, viacash.com zwróci kupującemu środki za dokonany zakup wraz z kosztami wysyłki do maks. 500,00 euro. W przypadku, gdy viacash.com zwróci kupującemu środki z jakiegokolwiek powodu, kupujący wyraża zgodę na zwrot przelewem na jego konto bankowe. Zwrot jest dokonywany niezależnie od tego, czy viacash.com może zażądać zwrotu kwoty od odbiorcy płatności.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Cesja roszczenia o rekompensatę. Wraz z otrzymaniem płatności w ramach Ochrony Kupujących viacash.com kupujący ceduje na viacash.com wszelkie roszczenia wobec sprzedającego wynikające z wniosku o rekompensatę w ramach Ochrony Kupujących viacash.com na postawie umowy sprzedaży w wysokości wypłaconej kwoty.

8.2 Dostępność programu Ochrony Kupujących viacash.com. viacash.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez podania przyczyny, do zmiany lub anulowania programu Ochrony Kupujących viacash.com w dowolnym momencie. Roszczenia, które będą nierozstrzygnięte w chwili anulowania programu, zostaną rozpatrzone do chwili podjęcia ostatecznej decyzji.

8.3 Dostęp do informacji o wysyłce. Kupujący zezwala viacash.com na dostęp do informacji na temat wysyłki w danej firmie wysyłkowej w jego imieniu w celu sprawdzenia wysyłki przedmiotu.

8.4 Prawa ustawowe i prawa wynikające z umowy sprzedaży. Polityka programu Ochrony Kupujących viacash.com nie narusza praw ustawowych ani praw umownych pomiędzy kupującym a sprzedającym. Jest to odrębna polityka. viacash.com nie działa jako przedstawiciel kupującego, sprzedającego lub odbiorcy płatności. viacash.com rozpatruje jedynie wniosek o rekompensatę w ramach Ochrony Kupujących viacash.com.

8.5 Prawo i właściwość sądu. Niniejsze postanowienia podlegaj prawu niemieckiemu. Sądem właściwym jest sąd w Berlinie.