Προστασία αγοραστή

 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Δε συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις όπως ebay, shock, Kleiderkreisel ή Mamikreisel. Παρακαλούμε να μην πληρώνετε με την μέθοδο πληρωμής viacash (ή Barzahlen) από αυτές τις ιστοσελίδες μέσω ιδιωτών. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι η προστασία του αγοραστή δεν ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις.

1. Γενικά

Η προστασία αγοραστή της viacash.com προστατεύει τον αγοραστή σε περίπτωση που το προϊόν αγοράς δεν σταλεί ή το προϊόν που παραδόθηκε παρεκκλίνει σημαντικά από την περιγραφή προϊόντος του πωλητή.

Μόλις ο αγοραστής αιτηθεί την προστασία αγοραστή της viacash.com, η viacash.com θα επαληθεύσει το αίτημα και κατά περίπτωση θα ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον αγοραστή και τον αποδέκτη πληρωμής, ούτως ώστε να γίνουν διευκρινίσεις.

Το μέρος που θα συνδιαλέγεται μαζί σας για αξιώσεις σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες προστασίας αγοραστή θα είναι πάντα η

viafintech Ε.Π.Ε.,

security@viacash.com

(στο εξής «viacash.com»).

2. Δικαίωμα αξίωσης

2.1 Προκειμένου να προβάλετε κάποια αξίωση με βάση την προστασία αγοραστή της viacash.com, πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις (αθροιστικά):

α) Ο αγοραστής αποδεικνύει στη viacash.com ότι έχει αγοράσει ένα προϊόν από κάποιον online συνεργάτη της viacash.com.

β) Ο αγοραστής αποδεικνύει στη viacash.com ότι έχει αγοράσει το εν λόγω προϊόν με τη βοήθεια της υπηρεσίας πληρωμών «viacash».

γ) Το προϊόν δεν εστάλη ή παρεκκλίνει σημαντικά από την περιγραφή προϊόντος.

2.2 Σε περίπτωση που ο πωλητής διαθέσει έγκυρο δελτίο αποστολής που αποδεικνύει την αποστολή και/ή την παραλαβή του προϊόντος, η viacash.com θα απορρίψει την αίτηση του αγοραστή για λήψη της προστασίας αγοραστή viacash.com. Η προστασία αγοραστή της viacash.com, η οποία προβλέπεται για προϊόντα που δεν έχουν αποσταλεί, δεν ισχύει για τα αντικείμενα που απωλέσθηκαν κατά τη μεταφορά. Πριν από την υποβολή αίτησης για την προστασία αγοραστή της viacash.com, ο αγοραστής πρέπει να παραχωρήσει αρκετό χρόνο στον πωλητή (τουλάχιστον μία εβδομάδα) για την αποστολή και την παράδοση των εμπορευμάτων καθώς και να προσπαθήσει αρχικά να ξεκαθαρίσει τη διένεξη επικοινωνώντας απευθείας με τον πωλητή. Στην αίτηση για προστασία αγοραστή πρέπει να επισυνάπτονται και αποδείξεις σχετικά με την τεκμηρίωση της απευθείας επικοινωνίας.

2.3 Η viacash.com αποφασίζει ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιώντας τεκμήρια που οφείλει να υποβάλει ο πωλητής σχετικά με το αν το προϊόν πράγματι παρεκκλίνει σημαντικά από την περιγραφή προϊόντος.

3. Προθεσμία υποβολής αίτησης

Ο αγοραστής οφείλει να υποβάλει την αίτηση για λήψη προστασίας αγοραστή της viacash.com εντός προθεσμίας 30 (τριάντα) ημερών μετά από τη σύναψη σύμβασης.

4. Κανόνας εξαίρεσης

Η προστασία αγοραστή της viacash.com δεν ισχύει για προϊόντα, τα οποία:

α) παραβιάζουν νόμους, διατάγματα, διατάξεις ή κανονισμούς

β) αφορούν συναλλαγές σχετικά με (α) ναρκωτικά, στεροειδή, ορισμένες ελεγχόμενες ουσίες ή άλλα προϊόντα που συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών, (β) σκεύη χρήσης ναρκωτικών, (γ) τσιγάρα, (δ) προϊόντα που ενθαρρύνουν, καλούν, στηρίζουν ή διατάζουν άλλους να δράσουν παράνομα, (ε) κλεμμένα εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών ή ηλεκτρονικών προϊόντων, (στ) την προώθηση μίσους και βίας ή την οικονομική εκμετάλλευση ενός εγκλήματος, (ζ) προϊόντα που πρέπει να θεωρούνται αισχρά, (η) προϊόντα που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών σημάτων, δικαιώματα σε δημοσιότητα ή ιδιωτικότητα ή άλλους τίτλους σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, (θ) ορισμένα υλικά ή υπηρεσίες σεξουαλικού περιεχομένου, (ι) πυρομαχικά, πυροβόλα όπλα, μέρη ή εξαρτήματα όπλων, ή (ια) ορισμένα όπλα ή μαχαίρια που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

γ) είναι άυλα, εξατομικευμένα ή ειδικά κατασκευασμένα εμπορεύματα.

5. Υποχρεώσεις του αγοραστή

5.1 Ο αγοραστής οφείλει να απαντήσει εντός 10 (δέκα) ημερών σε όλα τα ερωτήματα της viacash.com αναφορικά με την αίτηση λήψης προστασίας αγοραστή της viacash.com. Σε περίπτωση που τα ερωτήματα δεν απαντηθούν εντός της εν λόγω προθεσμίας, η viacash.com θα απορρίψει την αίτηση. Η viacash.com δύναται να παρατείνει την παρούσα προθεσμία, εάν συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες που βρίσκονται εκτός της δυνατότητας ελέγχου του αγοραστή.

5.2 Εάν ο αγοραστής υποβάλει αίτηση για τη λήψη προστασίας αγοραστή της viacash.com επειδή το προϊόν που έλαβε παρεκκλίνει σημαντικά από την περιγραφή προϊόντος του πωλητή, ο αγοραστής οφείλει, εάν κληθεί να το πράξει από τη viacash.com, να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή με δικά του έξοδα ή να το στείλει σε άλλον παραλήπτη ή σε διεύθυνση που θα του γνωστοποιήσει η viacash.com κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών και να υποβάλει την αντίστοιχη απόδειξη αποστολής. Η viacash.com δεν θα ζητήσει την επιστροφή του παραδιδόμενου εμπορεύματος, εάν υπάρχει δικαιολογημένη υποψία ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραβίαση της νομοθεσίας. Η viacash.com επιφυλάσσεται, επιπλέον, του δικαιώματός της να ζητήσει περαιτέρω έγγραφα προς υποστήριξη της αξίωσης του αγοραστή. Ο αγοραστής επωμίζεται τυχόν δαπάνες που προκύπτουν κατά συνέπεια.

6. Λοιποί όροι

6.1 Ο αγοραστής μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για τη λήψη προστασίας αγοραστή της viacash.com ανά σύμβαση πώλησης, είτε επειδή ο πωλητής δεν έστειλε το προϊόν είτε επειδή το προϊόν παρεκκλίνει σημαντικά από την περιγραφή προϊόντος. Παρ’ όλα αυτά, ο αγοραστής δύναται ακολούθως να τροποποιήσει τον λόγο αίτησης επικοινωνώντας με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών (Π.χ. δεν έλαβε αρχικά το προϊόν. Ωστόσο, αυτό παραδόθηκε ακολούθως παρεκκλίνοντας, όμως, σημαντικά από την περιγραφή προϊόντος).

6.2 Η αίτηση για προστασία αγοραστή της viacash.com μπορεί να αφορά περισσότερα από ένα προϊόντα, π.χ. εάν ο αγοραστής αγοράσει 3 (τρία) αντικείμενα, 2 (δύο) εκ των οποίων δεν εστάλησαν. Ο αγοραστής πρέπει να υποβάλει 1 (μία) αίτηση και για τα δύο προϊόντα από κοινού.

6.3 Η απόφαση σχετικά με την αίτηση για προστασία αγοραστή της viacash.com είναι οριστική. Δεν μπορεί να γίνει προσφυγή σε ένδικα μέσα όσον αφορά την εν λόγω απόφαση.

7. Πληρωμή

Εάν η αίτηση για την προστασία αγοραστή της viacash.com έχει επιτυχή έκβαση, η viacash.com επιστρέφει στον αγοραστή την καταβληθείσα τιμή αγοράς με μέγιστο όριο τα 500 Ευρώ. Σε περίπτωση που η viacash.com επιστρέψει χρήματα στον αγοραστή, ανεξάρτητα από τον λόγο, διά του παρόντος ο αγοραστής συμφωνεί να λάβει την επιστροφή με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό του. Η πληρωμή πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν η viacash.com δύναται να διεκδικήσει το ποσό της επιστροφής από τον αποδέκτη πληρωμής.

8. Καταληκτικές διατάξεις

8.1 Ανάθεση της αξίωσης επιστροφής. Λαμβάνοντας την πληρωμή στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας αγοραστή της viacash.com, διά του παρόντος ο αγοραστής αναθέτει στη viacash.com το σύνολο των αξιώσεων έναντι του πωλητή βάσει της σύμβασης πώλησης, επί της οποίας θεμελιώνεται η αξίωση προστασίας αγοραστή της viacash.com αναφορικά προς το καταβληθέν ποσό.

8.2 Διαθεσιμότητα ως προς την προστασία αγοραστή της viacash.com.Η viacash.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει ή να αποσύρει ανά πάσα στιγμή την προστασία αγοραστή της viacash.com κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς αιτιολόγηση. Η επεξεργασία ανεπίλυτων αξιώσεων κατά τη στιγμή της απόσυρσης θα συνεχίσει, έως ότου επιτευχθεί οριστική απόφαση.

8.3 Διά του παρόντος ο αγοραστής επιτρέπει στη viacash.com να αποκτήσει εξ ονόματός του πρόσβαση στις πληροφορίες αποστολής της αντίστοιχης μεταφορικής εταιρείας, προκειμένου να επαληθεύσει την αποστολή ενός προϊόντος.

8.4 Θεσμοθετημένα δικαιώματα και δικαιώματα με βάση τη σύμβαση πώλησης .Η προστασία αγοραστή της viacash.com δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα και συμβατικά δικαιώματα μεταξύ αγοραστή και πωλητή και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά από αυτά. Η viacash.com δεν ενεργεί ως εκπρόσωπος του αγοραστή, του πωλητή ή του αποδέκτη πληρωμής. Η viacash.com λαμβάνει απλώς μια απόφαση σχετικά με την αίτηση για προστασία αγοραστή της viacash.com.

8.5 Δίκαιο και τόπος δωσιδικίας.Οι παρόντες κανονισμοί υπόκεινται στο γερμανικό δίκαιο. Τόπος δωσιδικίας είναι το Βερολίνο.